Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

I.T.S. EXPRESS S.R.L., cu sediul social în strada Maramureş nr.13, parter, cam.1,2 şi 3, sector 1, Bucureşti, CUI 14754110, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne în următoarele condiţii:

I.T.S. EXPRESS S.R.L. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului (care nu va împiedica însă lizibilitatea adresei și pe suprafaţa căruia se pot lipi ușor și durabil adresa și alte semne, etichete, indicii/marcaje), şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar în cazul serviciului Contra ramburs, şi ale expeditorului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Ambalajul trebuie să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului și să protejeze conţinutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, putând fi, după caz, din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate.

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală
revin expeditorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, perne de aer, separatoare, folii cu spumă, talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic. În plus, la exterior trebuie să aibă aplicată inscripţia
„Fragil” și, dacă este cazul, etichete de manipulare (săgeți de orientare). De asemenea, se va ține cont de rezistența și durabilitatea ambalajelor alese în conformitate cu conținutul (obiectele fragile plate ar trebui să aibă separatoare de protecție, discurile informatice trebuie protejate cu materiale speciale cu bule, marginile ascuțite ale bunurilor trebuie protejate cu material de susținere, bine securizate; bunurile de valoare trebuie protejate cu ambalaje din carton cel puțin dublu; pentru cutiile din lemn trebuie verificate/securizate colțurile și capacul trebuie închis etanș). I.T.S. EXPRESS
S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde
o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate etc.).

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:
• 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;
• 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 31,5 de kg.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent ori etichete sau inscripții vechi neîndepărtate. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).