CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE

I.T.S. EXPRESS S.R.L., cu sediul social în strada Maramureş nr.13, parter, cam.1,2 şi 3, sector 1, Bucureşti, CUI 14754110, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:

1. I.T.S. EXPRESS S.R.L. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar în cazul serviciului Contra ramburs, şi ale expeditorului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. I.T.S. EXPRESS S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale: – 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri; – 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 50 de kg.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. asigură secretul trimiterilor poştale – reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

2. Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului Express, I.T.S. EXPRESS S.R.L. asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 5 zile lucrătoare, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua I.T.S. EXPRESS S.R.L. Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoare declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale. Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, I.T.S. EXPRESS S.R.L. având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 5000 RON.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON. Suma maximă acceptată de către furnizor este de 5000 RON. Modalitatea de colectare şi, respectiv, de achitare a rambursului este în numerar sau prin virament în cont bancar. Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 5 zile lucrătoare de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne şi de 10 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar. Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar, este de 5 zile lucrătoare de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne şi de 10 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de către destinatar, I.T.S. EXPRESS S.R.L. întocmeşte şi pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia.

II.T.S. EXPRESS S.R.L. furnizează serviciul Express, serviciu poştal care presupune în mod cumulativ:

– eliberarea de către I.T.S. EXPRESS S.R.L. expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora și minutul depunerii, precum şi plata tarifului;

3. – predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

– predarea rapidă a trimiterii poştale;

– răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenţi trimiterilor poştale care fac obiectul acestui serviciu.

Timpii de livrare garantaţi pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciului Express sunt de 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore în cazul furnizării între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi de pe teritoriul naţional.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea poştală se află pe teritoriul României nu va depăşi limitele de mai sus. În cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, timpul cât trimiterea poştală se află în afara teritoriului României nu va depăşi 96 ore.

În cazul depăşirii timpilor de livrare garantaţi pentru serviciul Express, I.T.S. EXPRESS S.R.L. răspunde faţă de utilizator prin restituirea a unui procent de 10 % din tariful încasat pentru fiecare 12 ore de întârziere.

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, după caz, la cutia poştală a destinatarului ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, în cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), I.T.S. EXPRESS S.R.L. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 5 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În caz de nerespectare a timpilor de livrare (exceptând însă timpii de livrare aferenţi serviciului Express) şi a termenelor de returnare, astfel stabiliţi în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poştale, I.T.S. EXPRESS S.R.L. va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5 % din tariful încasat pentru serviciul respectiv. În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, I.T.S. EXPRESS S.R.L. va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea IT.S. EXPRESS S.R.L.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a 4 produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale. I.T.S. EXPRESS S.R.L. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

– cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

– cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;

– cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs;

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale. În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, I.T.S. EXPRESS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:

– cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată. În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, I.T.S. EXPRESS S.R.L. răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar. La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul. Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate. În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard. I.T.S. EXPRESS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale din domeniul poştal la care România este parte, excepţie făcând cazurile în care nu există astfel de acorduri internaţionale, situaţie în care va răspunde corespunzător legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne. I.T.S. EXPRESS S.R.L. este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

– paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului; – utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

5 – trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

– paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare. Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori I.T.S. EXPRESS S.R.L. a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.). Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale. Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale I.T.S. EXPRESS S.R.L., prin intermediul unui serviciu poştal cu confirmare de primire către adresa: strada Maramureş nr.13, parter, cam.1,2 şi 3, sector 1, Bucureşti, prin fax la nr.0212112090 sau prin e-mail, la adresa info@itsexpress.ro. I.T.S. EXPRESS S.R.L. va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamație, de exemplu:

-prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire, sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin fax, respectiv e-mail către numărul/adresa de fax/e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei. Reprezentanţii I.T.S. EXPRESS S.R.L. vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză. Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri) de către I.T.S. EXPRESS S.R.L. în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia. În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, I.T.S. EXPRESS S.R.L. va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa: strada Maramureş nr.13, parter, cam.1,2 şi 3, sector 1, Bucureşti .

6. În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale I.T.S. EXPRESS S.R.L. nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare. Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a I.T.S. EXPRESS S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi I.T.S. EXPRESS S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personalConsiderăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental , prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

ITS EXPRESS SRL cu sediul social in strada Maramures nr 13, sector 1, Bucuresti, Romania, cu numar de ordine la Registrul Comertului J40/5988/2002, cod unic de inregistrare fiscala RO14754110 . În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm parerile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, puteti să ne contactați la adresa de e-mail info@itsexpress.ro, prin poștă sau curier la adresa strada Maramures nr 13, sector 1, Bucuresti

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

1) nume, prenume, email si telefon – colectate in cadrul procesului de inregistrare client / creare cont;

2) adrese de livrare , detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, datele contului bancar;

3) date legate de activitatea dvs pe site-ul nostru : cautari efectuate, pagini vizitate, comenzi plasate.

4) Pe langa aceste informatii cu caracter personal, care va pot identifica in mod direct, se colecteaza si informatii ce nu va pot identifica personal – informatii care se refera, de regula, la computerul sau dispozitivul mobil de pe care accesati serviciile noastre, adresa IP, informatii despre conexiunea dvs la Internet etc.

Pe site-ul nostru putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Prelucram aceste date, in urmatoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor noastre in beneficiul dvs (operational) Avem nevoie de numele si prenumele dvs, precum si de adresele de livrare pentru a colecta si livra plicurile sau coletele prin intermediul curierilor nostri, tot in acest scop avem nevoie si de numarul dvs de telefon.

Adresa de email este folosita in acest scop pentru a iti permite autentificarea in platforma ITS , pentru a primi email-urile de restare parola, activare cont precum si email-urile cu privire la starea comenzilor efectuate prin intermediul platformei.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

• Crearea și administrarea contului in cadrul platformei ITS Express;

• Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

• Solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comandă,

• Rambursarea contravalorii serviciilor conform prevederilor legale;

• Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile tale cu privire la serviciile noastre. Prelucrarea datelor tale pentru aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesară pentru incheierea și executarea unui contract intre tine si ITS Express . De asemenea, anumite prelucrari subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabila, inclusiv legislatia fiscala și contabila;

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cele mai bune servicii. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

3. Scopuri de marketing

Prelucram adresa dvs de email, numele si telefonul pentru furnizarea de informatii prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului si / sau apel telefonic cu oferte speciale, evenimente si/ sau alte forme de publicitate, precum si contactarea în vederea desfasurarii de sondaje de opinie a clientilor ITS Express. In toate mesajele pe care le trimitem catre dvs exista posibiltatea de a va dezabona, avand ca efect oprirea viitoarelor trimiteri catre dvs a acestor tipuri de informatii. In cele mai multe cazuri, ne intemeiem comunicarile de marketing pe consimtamantul dvs prealabil. Te poti razgandi și retrage consimtamantul in orice moment, prin:

• Modificarea setarilor din contul de client ITS Express;

• Accesarea link-ului de dezabonare afisat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;

• Contactarea ITS Express folosind detaliile de contact descrise mai sus.

In anumite situatii, ne putem baza activitatile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. In orice situație in care folosim informatii cu privire la dvs pentru un interes legitim al nostru, avem grija si luam toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs fundamentale sa nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteti solicita oricand, prin mijloacele descrise mai sus, sa oprim prelucrarea datelor dvs cu caracter personal in scop de marketing, urmând sa dam curs in cel mai scurt timp posibil cererii dvs.

4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime Pot exista situații in care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Aceste pot include:

• Masuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei ITS fata de atacuri cibernetice;

• Masuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații catre autoritatile publice competente;

• Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apara activitatea comerciala, fiind inteles ca ne asiguram ca toate masurile pe care le luam garanteaza un echilibru intre interesele noastre și drepturile și libertatile tale fundamentale. De asemenea, in anumite cazuri ne intemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor si valorilor prevazuta de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Beneficiarii datelor cu caracter personal

Pentru a atinge scopurile mentionate mai sus la punctele 1 si 2 utilizam furnizori de servicii, respectiv imputerniciti conform art. 28 GDPR, si anume:

• Furnizori de servicii de trimitere email-uri;

• Furnizori de servicii de analiza a comportamentului (ex. Google Analitycs, Google Tag Manager etc);

• societati din cadrul aceluiași grup de societăți;

• furnizori de servicii de curierat;

• furnizori de servicii de plată/bancare;

• furnizori de servicii de marketing / telemarketing;

• furnizori de servicii de cercetare de piață;

• societati de asigurare;

• furnizori de servicii IT;

• altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii. Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE

I.T.S. EXPRESS S.R.L., cu sediul social în strada Maramureş nr.13, parter, cam.1,2 şi 3, sector 1, Bucureşti, CUI 14754110, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:

1. I.T.S. EXPRESS S.R.L. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar în cazul serviciului Contra ramburs, şi ale expeditorului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. I.T.S. EXPRESS S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale: – 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri; – 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 50 de kg.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. asigură secretul trimiterilor poştale – reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

2. Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului Express, I.T.S. EXPRESS S.R.L. asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 5 zile lucrătoare, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua I.T.S. EXPRESS S.R.L. Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoare declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale. Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, I.T.S. EXPRESS S.R.L. având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 5000 RON.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON. Suma maximă acceptată de către furnizor este de 5000 RON. Modalitatea de colectare şi, respectiv, de achitare a rambursului este în numerar sau prin virament în cont bancar. Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 5 zile lucrătoare de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne şi de 10 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar. Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar, este de 5 zile lucrătoare de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne şi de 10 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de către destinatar, I.T.S. EXPRESS S.R.L. întocmeşte şi pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia.

II.T.S. EXPRESS S.R.L. furnizează serviciul Express, serviciu poştal care presupune în mod cumulativ:

– eliberarea de către I.T.S. EXPRESS S.R.L. expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora și minutul depunerii, precum şi plata tarifului;

3. – predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

– predarea rapidă a trimiterii poştale;

– răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenţi trimiterilor poştale care fac obiectul acestui serviciu.

Timpii de livrare garantaţi pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciului Express sunt de 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore în cazul furnizării între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi de pe teritoriul naţional.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea poştală se află pe teritoriul României nu va depăşi limitele de mai sus. În cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, timpul cât trimiterea poştală se află în afara teritoriului României nu va depăşi 96 ore.

În cazul depăşirii timpilor de livrare garantaţi pentru serviciul Express, I.T.S. EXPRESS S.R.L. răspunde faţă de utilizator prin restituirea a unui procent de 10 % din tariful încasat pentru fiecare 12 ore de întârziere.

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, după caz, la cutia poştală a destinatarului ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, în cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), I.T.S. EXPRESS S.R.L. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 5 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În caz de nerespectare a timpilor de livrare (exceptând însă timpii de livrare aferenţi serviciului Express) şi a termenelor de returnare, astfel stabiliţi în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poştale, I.T.S. EXPRESS S.R.L. va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5 % din tariful încasat pentru serviciul respectiv. În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, I.T.S. EXPRESS S.R.L. va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea IT.S. EXPRESS S.R.L.

I.T.S. EXPRESS S.R.L. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a 4 produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale. I.T.S. EXPRESS S.R.L. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

– cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

– cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;

– cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs;

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale. În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, I.T.S. EXPRESS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:

– cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată. În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, I.T.S. EXPRESS S.R.L. răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar. La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul. Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate. În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard. I.T.S. EXPRESS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale din domeniul poştal la care România este parte, excepţie făcând cazurile în care nu există astfel de acorduri internaţionale, situaţie în care va răspunde corespunzător legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne. I.T.S. EXPRESS S.R.L. este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

– paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului; – utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

5 – trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

– paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare. Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori I.T.S. EXPRESS S.R.L. a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.). Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale. Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale I.T.S. EXPRESS S.R.L., prin intermediul unui serviciu poştal cu confirmare de primire către adresa: strada Maramureş nr.13, parter, cam.1,2 şi 3, sector 1, Bucureşti, prin fax la nr.0212112090 sau prin e-mail, la adresa info@itsexpress.ro. I.T.S. EXPRESS S.R.L. va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamație, de exemplu:

-prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire, sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin fax, respectiv e-mail către numărul/adresa de fax/e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei. Reprezentanţii I.T.S. EXPRESS S.R.L. vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză. Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri) de către I.T.S. EXPRESS S.R.L. în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia. În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, I.T.S. EXPRESS S.R.L. va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa: strada Maramureş nr.13, parter, cam.1,2 şi 3, sector 1, Bucureşti .

6. În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale I.T.S. EXPRESS S.R.L. nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare. Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a I.T.S. EXPRESS S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi I.T.S. EXPRESS S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personalConsiderăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental , prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

ITS EXPRESS SRL cu sediul social in strada Maramures nr 13, sector 1, Bucuresti, Romania, cu numar de ordine la Registrul Comertului J40/5988/2002, cod unic de inregistrare fiscala RO14754110 . În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm parerile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, puteti să ne contactați la adresa de e-mail info@itsexpress.ro, prin poștă sau curier la adresa strada Maramures nr 13, sector 1, Bucuresti

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

1) nume, prenume, email si telefon – colectate in cadrul procesului de inregistrare client / creare cont;

2) adrese de livrare , detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, datele contului bancar;

3) date legate de activitatea dvs pe site-ul nostru : cautari efectuate, pagini vizitate, comenzi plasate.

4) Pe langa aceste informatii cu caracter personal, care va pot identifica in mod direct, se colecteaza si informatii ce nu va pot identifica personal – informatii care se refera, de regula, la computerul sau dispozitivul mobil de pe care accesati serviciile noastre, adresa IP, informatii despre conexiunea dvs la Internet etc.

Pe site-ul nostru putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Prelucram aceste date, in urmatoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor noastre in beneficiul dvs (operational) Avem nevoie de numele si prenumele dvs, precum si de adresele de livrare pentru a colecta si livra plicurile sau coletele prin intermediul curierilor nostri, tot in acest scop avem nevoie si de numarul dvs de telefon.

Adresa de email este folosita in acest scop pentru a iti permite autentificarea in platforma ITS , pentru a primi email-urile de restare parola, activare cont precum si email-urile cu privire la starea comenzilor efectuate prin intermediul platformei.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

• Crearea și administrarea contului in cadrul platformei ITS Express;

• Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

• Solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comandă,

• Rambursarea contravalorii serviciilor conform prevederilor legale;

• Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile tale cu privire la serviciile noastre. Prelucrarea datelor tale pentru aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesară pentru incheierea și executarea unui contract intre tine si ITS Express . De asemenea, anumite prelucrari subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabila, inclusiv legislatia fiscala și contabila;

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cele mai bune servicii. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

3. Scopuri de marketing

Prelucram adresa dvs de email, numele si telefonul pentru furnizarea de informatii prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului si / sau apel telefonic cu oferte speciale, evenimente si/ sau alte forme de publicitate, precum si contactarea în vederea desfasurarii de sondaje de opinie a clientilor ITS Express. In toate mesajele pe care le trimitem catre dvs exista posibiltatea de a va dezabona, avand ca efect oprirea viitoarelor trimiteri catre dvs a acestor tipuri de informatii. In cele mai multe cazuri, ne intemeiem comunicarile de marketing pe consimtamantul dvs prealabil. Te poti razgandi și retrage consimtamantul in orice moment, prin:

• Modificarea setarilor din contul de client ITS Express;

• Accesarea link-ului de dezabonare afisat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;

• Contactarea ITS Express folosind detaliile de contact descrise mai sus.

In anumite situatii, ne putem baza activitatile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. In orice situație in care folosim informatii cu privire la dvs pentru un interes legitim al nostru, avem grija si luam toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs fundamentale sa nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteti solicita oricand, prin mijloacele descrise mai sus, sa oprim prelucrarea datelor dvs cu caracter personal in scop de marketing, urmând sa dam curs in cel mai scurt timp posibil cererii dvs.

4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime Pot exista situații in care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Aceste pot include:

• Masuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei ITS fata de atacuri cibernetice;

• Masuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații catre autoritatile publice competente;

• Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apara activitatea comerciala, fiind inteles ca ne asiguram ca toate masurile pe care le luam garanteaza un echilibru intre interesele noastre și drepturile și libertatile tale fundamentale. De asemenea, in anumite cazuri ne intemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor si valorilor prevazuta de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Beneficiarii datelor cu caracter personal

Pentru a atinge scopurile mentionate mai sus la punctele 1 si 2 utilizam furnizori de servicii, respectiv imputerniciti conform art. 28 GDPR, si anume:

• Furnizori de servicii de trimitere email-uri;

• Furnizori de servicii de analiza a comportamentului (ex. Google Analitycs, Google Tag Manager etc);

• societati din cadrul aceluiași grup de societăți;

• furnizori de servicii de curierat;

• furnizori de servicii de plată/bancare;

• furnizori de servicii de marketing / telemarketing;

• furnizori de servicii de cercetare de piață;

• societati de asigurare;

• furnizori de servicii IT;

• altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii. Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.